Υπηρεσίες

Περιβαλλοντικά

• Έκθεση Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

• Μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης

• Εκπόνηση μελετών

• Περιβαλλοντική Παρακολούθηση

• Ποιότητα της ατμόσφαιρας και Διαχείριση αέριων ρύπων

• Ποιότητα Υδάτων

• Αντιπλημμυρικά Έργα και Διαχείριση Όμβριων

Κυκλική Οικονομία / Προστασία Περιβάλλοντος

• Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων (Waste management system)

• Σύστημα Συλλογής και Διαλογής Στερεών Αποβλήτων

• Συστήματα και Μονάδες Επεξεργασίας Οργανικών Αποβλήτων

• Συστήματα και Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

• Σχεδιασμός και Πιστοποίηση EMAS

Χορηγίες / Εκπαιδεύσεις

• Εκπαιδεύσεις προσωπικού

• Ετοιμασία Υποβολών και Αιτήσεων για Εξασφάλιση Κρατικών ή και άλλων Χορηγιών

 


Brochure
Αρχική

Τηλ.: +357 25 78 00 10 •  Φαξ: +357 25 736 112 •  Email: info@consergo.com

Η Consergo

Υπηρεσίες

Πρόσφατα Έργα

Επικοινωνία

Designed and Developed by TCM Web Art World