Υπηρεσίες

• Μελέτες για την Διαχείριση στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων / σκουπιδιών) - Διαλογή στη πηγή


Brochure
• Μελέτες Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

• Μελέτες Διαχείρισης αέριων ρύπων

• Μελέτες Ποιότητας της ατμόσφαιρας

• Μελέτες Ποιότητας των υδάτων

• Μελέτες για την Διαχείριση λυμάτων και όμβριων υδάτων

• Μελέτες για την Εφαρμογή γεωθερμίας στα κτήρια

• Υδραυλικές μελέτες

• Μελέτες για Αντιπλημμυρικά έργα

• Μελέτες για Εκμετάλλευση θαλασσινού νερού εντός κτηριακών εγκαταστάσεων

• Μελέτες για Εξυγίανση εδάφους μετά από καταπόνηση

 

 

Αρχική

Τηλ.: +357 25 78 00 10 •  Φαξ: +357 25 736 112 •  Email: info@consergo.com

Η Consergo

Υπηρεσίες

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

Designed and Developed by TCM Web Art World